REGULAMIN

Regulamin Hotelu dla psów Psitulaniec

1. Regulamin określa warunki korzystania z usług opieki nad psami, w tym przyjęcia, pobytu i opuszczenia przez psa Hotelu dla psów Psitulaniec mieszczącego się w Nowym Warpnie przy ul. Szczecińskiej 7A, a prowadzonego w ramach działalności DGT EXPERT Dorota Tyszkiewicz NIP 669-154-29-12.

2. Hotel dla psów Psitulaniec zobowiązuje się do sprawowania nad każdym powierzonym psem najlepszej opieki, z dbałością o jego zdrowie i bezpieczeństwo, a także jego komfort i dobry nastrój. Na wszelkie zapytania odnośnie samopoczucia powierzonych piesków odpowiadamy na bieżąco w miarę możliwości. 

Hotel dokłada starań, by maksymalnie skrócić aklimatyzację psa w Hotelu poprzez indywidualne traktowanie, odpowiednią dawkę zabawy i pieszczot, a także zapewnienie kontaktów z innymi psami (jeśli będzie to możliwe ze względu na charakter psa).

Głównym komunikatorem z właścicielem/opiekunem psa są wiadomości SMS, Messenger, WhatsApp, a rozmowy telefoniczne są ograniczone do minimum. Zdjęcia i filmy z pobytu psów w naszym Hotelu są wysyłane właścicielom w miarę możliwości technicznych i czasowych. Nie gwarantujemy wykonywania zdjęć i filmów i nie jest to element wynagrodzenia za sprawowaną opiekę. Na życzenie i za dodatkową opłatą według cennika możemy realizować zdjęcia powierzonego psa. 

Zapewniamy pieskom odpoczynek i nocleg w domu, w pokojach z boksami, w ciągu dnia spacery oraz zewnętrzny wybieg indywidualnie (jeśli jest taka potrzeba) lub z innymi pieskami (jeśli jest taka bezpieczna możliwość)  na ogrodzonym terenie. Zapewniamy ocienione miejsca.

Sposób sprawowania opieki każdorazowo wybiera Hotel, mając na uwadze bezpieczeństwo i komfort wszystkich psich gości.

Hotel stara się zapewnić psom minimum 12-14 godzin spokojnego wypoczynku w ciągu doby.

3. Przed pozostawieniem psa w hotelu właściciel psa zobowiązany jest udzielić PRAWDZIWYCH informacji, dotyczących pozostawianego psa, w formie wypełnionej wcześniej ankiety, która stanowi integralną część umowy oraz zapoznać się z treścią niniejszego regulaminu i zobowiązać do jego przestrzegania, jako integralnej części umowy o powierzenie opieki nad psem zawieranej w dniu przywozu psa.

4. Przyjęcie i wydanie psa następuje ZAWSZE po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu i potwierdzeniu godziny przyjazdu. Powierzający zobowiązany jest dostosować do wskazanej godziny przyjazdu, mając na uwadze, że na czas przyjęcia pieska inne pieski muszą być odosobnione, aby zapewnić komfort pieskowi przyjmowanemu. Ewentualne zapoznanie z pieskami już przebywającymi pod opieką Hotelu następuje PO odjeździe opiekuna (podczas jego nieobecności) i jest uzależnione od oceny możliwości i bezpieczeństwa przez Hotel.

W dni świąteczne (oznaczone w kalendarzu na czerwono) hotel funkcjonuje i sprawuje opiekę nad przyjętymi psami (chyba że ogłoszona jest przerwa i nie ma przyjętych psów), jednak nie przyjmuje ani nie wydaje psów. Na czas świąt i okresów okolicznościowych pies musi przyjechać najpóźniej dzień przed, a odebrany może być najwcześniej dzień po świętach.

Święta Wielkanocne pobyt min. od Wielkiego Piątku do wtorku po świętach (4 doby)

Święta Bożego Narodzenia  pobyt. min. od 23.12.- 27.12 (4 doby)

Sylwester/Nowy Rok pobyt min. 30.12-2.01 (3 doby) – w tym czasie pieski nie biegają samodzielnie po wybiegu, są wyprowadzane wyłącznie na smyczy

Majówka min. 30.04-4.05. (4 doby)

Zalecane jest przywiezienie psa jak najwcześniej, tak aby dać psu możliwie cały dzień na oswojenie się nowymi opiekunami i otoczeniem, co zdecydowanie zmniejsza poziom stresu u psa. Przywiezienie i/lub odbiór psa powinno nastąpić najpóźniej do godz. 18.00 (później rozpoczyna się kolejna doba).

Zalecane jest przywiezienie psa po posiłku oraz po podaniu leków, jeśli tego wymagają.

 
5. Do hotelu przyjmowane są wyłącznie psy zdrowe i posiadające książeczki zdrowia z aktualnymi szczepieniami i odrobaczeniami oraz zabezpieczeniem przeciwpasożytniczym. Okres obowiązywania szczepienia lub preparatów przeciwpasożytniczych musi obejmować cały okres planowanego pobytu psa w Hotelu. Książeczka zdrowia i/lub zaświadczenia o dodatkowych zabezpieczeniach pozostawiana jest w Hotelu na okres pobytu psa i zwracana jest wraz z wydaniem psa po zakończonym pobycie. Hotel ma prawo wykonać kopię stron książeczki z wymaganymi szczepieniami.

Wymagane szczepienia i inne zabezpieczenia – min. 2 tygodnie przed pobytem lub roczne w przypadku wznawiania::

1/ wścieklizna i choroby wirusowe 

2/kaszel kennelowy (szczepionką donosową, iniekcyjną lub doustną NOBIVAC KC – nieskorelowaną z inną szczepionką)

3/ odrobaczenie 

4/ preparat doustny, krople lub obroża przeciw pchłom i kleszczom – Hotel zapewnia krople za dodatkową opłatą.

W przypadku występowania choroby u zwierzęcia należy powiadomić o tym pracownika Hotelu w dniu wykonywania rezerwacji – w zależności od rodzaju choroby i koniecznej wzmożonej opieki i dodatkowych czynności pozostawienie psa na pobyt w Hotelu może nastąpić, jeżeli będziemy w stanie, w poszanowaniu innych naszych psich gości, zapewnić warunki odpowiednie dla zdrowia psa i w oparciu o indywidualne ustalenia. 

W przypadku, gdy pies przyjmuje leki opiekun zobowiązuje się dostarczyć zaświadczenie od weterynarza z zaleceniem oraz dawkowaniem (w przypadku leków psychotropowych) lub oświadczenie opiekuna w przypadku jakichkolwiek innych leków. 

6. Zastrzegamy sobie prawo do odmowy przyjęcia psa na wcześniej zarezerwowany pobyt w przypadku, gdy wbrew twierdzeniom właściciela wyrażonym w ankiecie lub rozmowie ocenimy, że przywieziony pies może zagrażać zdrowiu lub bezpieczeństwu opiekunów lub innych psów, a w szczególności, gdy pies jest: 

a. agresywny w stosunku do ludzi lub zwierząt,

b. stwarza dyskomfort u innych psów w wyniku zbyt natarczywego zachowania,

c. chory (w tym zapchlony) w sposób stwarzający groźbę zarażenia innych zwierząt,

d. w kondycji zagrażającej jego życiu i zdrowiu , 

e. bez ważnych szczepień wymaganych przez nasz Hotel i zabezpieczeń przeciw pasożytom i/lub bez aktualnej książeczki zdrowia psa lub zaświadczeń

f. suki w czasie cieczki

g. ma mocny lęk separacyjny

W przypadku zaistnienia sytuacji opisanej powyżej, wpłacony zadatek przepada.


7. Przyjęcie psa  następuje na podstawie umowy, której integralną częścią jest wypełniona przez właściciela i podpisana ankieta z opisem psa oraz oświadczenie o zapoznaniu się i wyrażeniu zgody na regulamin i RODO. W umowie określany jest stan zdrowia psa, termin pobytu psa w hotelu oraz kontakt do właściciela. Właściciel oświadczeniem wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu prawidłowej realizacji usługi przez Hotel, zgodnie z RODO.

8. Dokonanie rezerwacji odbywa się mailowo lub poprzez wiadomość sms/messenger/whatsApp, po wcześniejszej rozmowie telefonicznej. Nie dokonujemy rezerwacji na podstawie wyłącznie wiadomości SMS ani innych komunikatorów – po otrzymaniu wiadomości oddzwaniamy w najbliższym możliwym terminie. 

Warunkiem potwierdzenia rezerwacji jest wpłata zadatku (każda wpłata rezerwująca pobyt, bez względu na jej tytuł, ma charakter bezzwrotnego zadatku). Brak zapłaty zadatku w terminie uzgodnionym powoduje anulowanie rezerwacji – nie gwarantujemy dostępności rezerwacji w przypadku późniejszej wpłaty zadatku, i w  takim przypadku i braku dostępności wpłata podlega zwrotowi.

Zadatek płatny przy rezerwacji wynosi 50% opłaty za cały pobyt, nie mniej niż opłata za jeden dzień pobytu psa (czyli za pobyt 1-dniowy zadatek równy jest opłacie za pobyt).  W przypadku płatności całej ceny przy rezerwacji, kwota stanowiąca równowartość zadatku (czyli 50% ) opisanego powyżej, stanowi zadatek ze skutkami opisanymi poniżej.

Zadatek zaliczany jest na poczet ceny pobytu.

W przypadku rezygnacji z pobytu na mniej niż 14 dni w okresach normalnego obłożenia, a na mniej niż 60 dni w okresie wysokiego obłożenia (czyli: święta, ferie, majówka, wakacje), kiedy rezerwacje są zamknięte czasami na kilka miesięcy na przód, a także w przypadku zaistnienia sytuacji opisanej w pkt. 6 zadatek przepada, tzn. że nie zostaje zwrócony właścicielowi. 

Prawidłowy opis wpłaty zadatku: Klient dokonując wpłaty zadatku bezwzględnie zobowiązany jest opisać go w następujący sposób: imię psa, rasa i okres rezerwacji np. Aya Akita 25.04-4.05. Nieprawidłowy opis spowoduje zwrot kwoty wpłaconej i anulowanie rezerwacji,  ile strony nie uzgodnią inaczej.

Po dokonaniu wpłaty zadatku klient jest zobowiązany wysłać sms/messenger/whatsApp na numer telefonu/profil FB hotelu z informacją o dokonanej wpłacie i podać imię psa, rasę i okres pobytu.

9. Płatność za pobyt w Hotelu  przyjmuje się z góry za cały okres pobytu, najpóźniej w dniu przywozu psa do Hotelu (na miejscu gotówkowo, płatność kartą nie jest możliwa)  lub wedle wyboru właściciela przelewem na rachunek przed przywozem – w takim wypadku w momencie przywozu psa kwota opłaty musi być już zaksięgowana na rachunku Hotelu. Nie ma możliwości płacenia za wykonane usługi w momencie odbioru psa lub też w innym późniejszym terminie.

10. Cena pobytu nie obejmuje wyżywienia psa – właściciel zobowiązany jest do przywiezienia jedzenia stosowanego na co dzień (nie powinno być nowe dla psa) wystarczającego na cały okres pobytu + 2 dni. Jedzenie należy pozostawić poporcjowane albo z odpowiednią miarką, która umożliwi prawidłowe porcjowanie. Jeśli pies wymaga podawania leków, dodatkowo opiekun podpisuje oświadczenie, w którym zawarte są informacje o częstotliwości i ilości podawanych leków.


11. Za wszelkie szkody wyrządzone przez psa innym psom lub ludziom, a wynikającym z osobowości psa, w szczególności, choć nie wyłącznie,  odmiennej od zadeklarowanej w umowie i ankiecie, odpowiada właściciel/opiekun i zobowiązuje się w razie konieczności do pokrycia powstałej szkody w pełnej wysokości.


12. W przypadku konieczności podjęcia leczenia weterynaryjnego w trakcie pobytu psa w Hotelu, np. powodu zachorowania psa lub wykrycia choroby, właściciel zobowiązuje się do pokrycia wszelkich kosztów związanych z leczeniem. Jeśli podczas pobytu psa w Hotelu dojdzie do jakiegokolwiek zdarzenia, które wymaga interwencji weterynarza, obsługa hotelu dołoży wszelkich starań, aby z psem w jak najszybszym terminie dotrzeć na kontrolę weterynaryjną oraz zastosować zalecone leki, które podczas odbioru psa zostaną przekazane opiekunowi. Ponadto jako, że psy bawią się, biegają, szaleją i mogą być narażone na częstsze kontuzje w Hotelu, aniżeli w normalnym środowisku funkcjonowania, Hotel nie ponosi odpowiedzialności finansowej za zdarzenia, które odbyły się podczas pobytu zwierzęcia i nie wynikały one z zaniedbania obsługi Hotelu. 

W przypadku, gdy właściciel nie wyraża zgody na zabawę psa z innymi psami zobowiązany jest to zgłosić przy rezerwacji.

Hotel poinformuje właściciela o konieczności podjęcia leczenia weterynaryjnego natychmiast po zaistnieniu takiej konieczności. W sytuacjach nagłych, w celu ratowania zdrowia lub życia psa, właściciel wyraża zgodę na podjęcie niezbędnych działań weterynaryjnych.

Hotel jest zobowiązany do dołożenia wszelkiej staranności w dbaniu o dobry stan fizyczny i psychiczny powierzonego psa, jednak nie ponosi odpowiedzialności za chorobę lub zgon zwierzęcia wynikający z praw przyrody np. wieku zwierzęcia czy stanu zdrowia powierzonego zwierzęcia, czy nagłych wypadków związanych ze specyfiką rasy, np skręt żołądka, atak padaczki, biegunki na tle stresu itp. Hotel według najlepszej wiedzy i doświadczenia stosuje się do aktualnych wytycznych dot. np. odstępów czasowych między karmieniem, a aktywnością zapobiegających skrętowi żołądka.

Właściciel jest zobowiązany do poinformowania o stanie zdrowia swojego psa na tyle, na ile posiada wiedzy na ten temat  oraz posiadania aktualnych szczepień zwierzęcia w trosce o swojego pupila oraz pozostałych gości hotelu. 

Hotel zobowiązuje się do reagowania na wszelkie oznaki pogorszenia stanu zdrowia w ramach uzgodnionej umowy na opiekę weterynaryjną z gabinetem weterynaryjnym Tomasz Sadłowski,  Siedlice 8a, 72-004 Police, woj.zachodniopomorski, +48 91 317 50 80. 48 604 217 108. Pomoc udzielana jest w ramach możliwości, w godzinach funkcjonowania gabinetu. W awaryjnych przypadkach również poza tymi godzinami. W przypadku konieczności konsultacji weterynaryjnych właściciel/opiekun jest zobowiązany do pokrycia kosztów leczenia zwierzęcia oraz kosztów transportu i dojazdu do i od weterynarza lub przyjazdu weterynarza do Hotelu.

Hotel nie ponosi odpowiedzialności za potencjalnie możliwe ciąże suk niesterylizowanych – w przypadku niezgłoszenia cieczki Suki oddawanej pod opiekę Hotelu. W sytuacji ustalenia, że przekazana do Hotelu Suka ma cieczkę lub cieczka pojawiła się w trakcie pobytu, koszt pobytu Suki wzrasta o 50% do końca pobytu. O ujawnionej cieczce Hotel informuje właściciela Suki.


13. Właściciel przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że wszelkie przedmioty, a w szczególnie zabawki, przywiezione ze zwierzęciem mogą ulec zniszczeniu lub zagubieniu i nie będzie żądał zwrotu ich wartości od Hotelu.


14. Hotel nie przyjmuje psów ras uznawanych za agresywne ani psów agresywnych w stosunku do innych zwierząt oraz ludzi.


15. Przed przyjęciem psa do Hotelu możliwa jest, w miarę dostępności terminów, wcześniejsza wizyta zapoznawcza, wyłącznie po wcześniejszym uzgodnieniu. Podczas wizyty odpowiemy na nurtujące Państwa pytania, będziemy obserwować zachowanie psa. Nie ma możliwości podczas tego spotkania wprowadzenia psa do hotelu, do stada.


16. Właściciel oświadcza, że po upływie terminu odbioru psa i braku pisemnej (mail/sms/wiadomość przez komunikator) informacji o jego przedłużeniu, pod warunkiem wyrażenia przez Hotel na to przedłużenie zgody z jednoczesną dopłatą do pobytu oraz braku możliwości skontaktowania się z właścicielem przez 2 kolejne dni pobytu psa, takie zachowanie oznacza porzucenie zwierzęcia przez właściciela. W takim przypadku Hotel będzie stosował przepisy Ustawy o Ochronie Praw Zwierząt z 21.08.1997 roku, która definiuje porzucenie zwierzęcia jako znęcanie się nad nim (art. 6 ust. 1 i ust. 2 pkt. 11) i nakłada na właściciela karę w postaci pozbawienia lub ograniczenia wolności albo grzywny (art. 35 ust. 1), przy czym sąd może zasądzić przepadek zwierzęcia (art. 35 ust. 3) i dalsze losy zwierzęcia reguluje art. 38 przywoływanej ustawy, co oznacza zawiadomienie Policji oraz jest uprawniony do odwiezienia psa do najbliższego schroniska dla zwierząt lub przekazania do adopcji, zgodnie z dobrem psa. Wszelkie koszty z tego tytułu, w tym opłaty za przedłużony pobyt psa w wysokości 150% normalnej opłaty za pobyt w przedłużonym okresie  i jego wyżywienia według aktualnego cennika oraz transport psa i inne, ponosi Powierzający i zobowiązany jest do ich zapłaty Hotelowi po wezwaniu przez Hotel.

W przypadku przekazania psa do schroniska lub adopcji w trybie opisanym powyżej, Powierzający nie będzie miał prawa do żądania jakichkolwiek roszczeń od Hotelu.

17. W przypadku przywiezienia psa przez więcej niż jedną osobę, lub na życzenie właściciela w umowie wskazuje się osobę lub osoby uprawnione do odbioru psa i upoważnienie to obowiązuje bez zmian do dnia odbioru psa. co oznacza, że Hotel jest uprawniony do wydania psa indywidualnie każdej osobie wskazanej w upoważnieniu.


18. Pobyt psa może zostać przedłużony wyłącznie za zgodą Hotelu, po uprzedniej wpłacie ceny zgodnej z cennikiem za przedłużony pobyt, PRZED rozpoczęciem okresu przedłużającego pobyt.

19. Doba hotelowa rozpoczyna się w dniu i godzinie przywozu psa i kończy o tej samej godzinie dnia następnego (z tolerancją do 1 godziny).  Po tym czasie rozpoczyna się kolejna doba. Za każdą rozpoczętą dobę hotelową naliczamy opłatę w wysokości pełnej stawki dobowej obowiązującej w okresie pobytu psa.


20. Wcześniejszy odbiór psa. Właściciel może odebrać psa przed upływem ustalonego terminu pobytu po uprzednim poinformowaniu Hotelu, jednak w takim przypadku zapłacona opłata za pobyt nie podlega zwrotowi.


21. Karmienie psa. W czasie pobytu pies otrzymuje zazwyczaj dwa posiłki (rano i po południu), lub inaczej – w zależności od indywidualnych potrzeb ustalonych z właścicielem oraz ma zapewniony stały dostęp do wody. Powierzający przyjmuje do wiadomości, że z uwagi na zmianę otoczenia, miejsca i opiekuna pies może przejściowo wykazywać mniejszy apetyt, co – w połączeniu ze wzmożoną aktywnością i zabawami z innymi psami, a takżę stosowaniem sięściśle przez Hotel do wsakzanych dawek jedzenia – może skutkować niewielką utratą wagi. Hotel czuwa nad tym, żeby pies nie doznał odwodnienia oraz osłabienia z powodu braku apetytu.


22. Wszystkie usługi dodatkowe (np. usługa weterynaryjna, specjalna opieka) muszą zostać zgłoszone najpóźniej w dniu powierzenia psa do Hotelu. Usługi te są płatne zgodnie z cennikiem Hotelu. Ze względu na zachowanie psa, na warunki logistyczne lub z innych przyczyn, usługi dodatkowe mogą nie zostać zrealizowane.

23. Psy przyjmowane są z własną obrożą/szelkami i smyczą, mogą (nie jest to konieczne, ale wskazane) posiadać swoje posłanie i/lub miski . Pies musi posiadać książeczkę zdrowia z aktualnymi szczepieniami i zabezpieczeniami p-pasożytniczymi oraz być zaopatrzony w karmę na czas pobytu +2 dni. Powierzający wyraża zgodę, aby przez cały okres pobytu w Hotelu pies ze względów bezpieczeństwa nosił obrożę/szelki. Aby uniknąć zaparzenia czy nadmiernego dyskomfortu Hotel dokłada starań, aby obrożę/szelki przesuwać, podnosić. Jeśli bezpieczeństwo na to pozwala, Hotel może zdjąć obrożę/szelki w czasie pobytu pieska – jest to wyłączna decyzja Hotelu. 


24. Właściciel zgadza się na bezpłatne umieszczenie zdjęć lub filmów z udziałem jego psa w materiałach reklamowych Hotelu, w tym w szczególności (choć nie tylko) na stronach internetowych www oraz portalach społecznościowych i materiałach drukowanych.


25. Właściciel wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych zgodnie z RODO dla potrzeb niezbędnych do realizacji umówionych usług – według załączonego oświadczenia.


26. W sprawach, których nie opisuje niniejszy regulamin, mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego